Beginpagina > De bespreking van de beleidsbrief Cultuur 2018


De bespreking van de beleidsbrief Cultuur 2018

donderdag 7 december 2017

Op 16 november werd de beleidsbrief Cultuur van minister Gatz besproken in de desbetreffende commissie van het Vlaams Parlement. De parlementsleden hadden zich grondig verdiept in de brief en een hele reeks vragen voorbereid. De minister nam de tijd om uitgebreid te antwoorden. Wij geven je een overzicht van de belangrijkste tussenkomsten met betrekking op het sociaal-cultureel werk.

Vrijwilligerswerk

De discussie over het federale dossier rond verenigingswerk vond ook zijn weg naar de Vlaamse cultuurcommissie. Verscheidene parlementsleden verwoordden hun ongerustheid over deze federale regelgeving, die weliswaar niet in de beleidsbrief Gatz werd opgenomen, maar ongetwijfeld toch een grote impact zal hebben op de cultuursectoren. Karin Brouwers (CD&V) las een brief voor, opgesteld door verschillende sectoren onder leiding van Sociare. Ze putte eveneens uit de digizine van FOV. Marius Meremans (N-VA) vroeg de minister aandacht te schenken aan het duidelijke onderscheid tussen vrijwilligerswerk en verenigingswerk. Bart Caron (Groen) zei dat semi-agorale arbeid wel degelijk zijn plaats heeft, zij het heel beperkt. Het nieuwe systeem mag niet knagen aan vrijwilligerswerk of aan betaalde arbeid, aldus Caron. We verwijzen in verband met dit dossier ook graag naar eerdere berichtgeving.

Minister Gatz had niet verwacht dat dit dossier in een stroomversnelling zou komen. Dat is meteen ook de reden waarom er niets over verenigingswerk is opgenomen in zijn beleidsbrief. Hij hecht er waarde aan om een belangrijk deel van de cultuursector in het federale voorstel mee te nemen. Minister Gatz wacht nog de adviezen af van verschillende instanties, waaronder de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

Verder waren er vragen over de omvorming van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk tot het Vlaams Kennis- en Expertisecentrum voor Vrijwilligerswerk. Overleg met de sectoren en aansluiting met de bovenbouwdiscussie lijkt hier aangewezen. Nu dreigt een overlap met het werk dat al door het veld wordt gedaan, aldus Karin Brouwers. Hetzelfde geldt bovendien ook voor de andere steunpunten in oprichting: er is ondertussen naast de oprichting van dit steunpunt voor vrijwilligerswerk ook sprake van het Cultuurloket en een steunpunt voor bovenlokaal cultuurbeleid. Cathy Coudyser (N-VA) vroeg zich luidop af of de verschillende initiatieven op elkaar worden afgestemd.

Cultuurloket van start

Het Cultuurloket, de opvolger van het Kunstenloket, zal zich schrap moeten zetten om, in samenhang met Flancers DC en Scwitch, op vragen van alle sectoren in te kunnen gaan.

Karin Brouwers vroeg naar de stand van zaken rond de gesprekken met Scwitch: "Dit is toch nodig alvorens er een beheersovereenkomst kan opgemaakt worden?" Minister Gatz bevestigde in zijn antwoord ook de noodzaak van overleg met Scwitch. In de beheersovereenkomst zal dit noodzakelijke overleg ook opgenomen worden en het toekomstige Cultuurloket kan daar dan ook op geëvalueerd worden. Hij stelde vast dat er vooralsnog geen officieel overleg geweest is, alleen informeel contact, maar daar zal dus in de toekomst zeker werk van gemaakt worden.

Digitaal beleid, ingebed in visienota

Tijdens een studiedag eind september kreeg de cultuursector de resultaten voorgeschoteld van het onderzoek van KPMG naar een beleidsvisie rond digitalisering. Katia Segers (sp.a) was aanwezig op die studiedag en was maar matig onder de indruk van het resultaat en de conclusies. Bovendien zou het onderzoek 67.000 euro hebben gekost. Ze vroeg minister Gatz naar zijn appreciatie en verdere plannen. De minister gaf toe dat de conclusies van het onderzoek inderdaad nog weinig concreet zijn. Hij verwacht beterschap in een visienota die nog moet volgen.

Internationaal zonder sociaal-cultureel werk

"Het is een diepgewortelde traditie: ministers van Cultuur die onvoldoende oog hebben voor het duurzame internationale werk van drie kwart van de sociaal-culturele organisaties. Ook deze keer hierover geen woord in de beleidsbrief cultuur, ondanks de reeks initiatieven op dat vlak die hij, onder meer met een miljoen extra middelen, zal opzetten." Orry Van de Wauwer (CD&V) legde deze frase uit de vorige FOV-digizine voor aan minister Gatz. Die gaf ruiterlijk toe dat zijn aandacht meer naar het internationaal kunstenbeleid lijkt te gaan. Hij beloofde werk te maken van een schriftelijk antwoord waarin de plannen voor sociaal-cultureel werk in de internationale context duidelijk worden.

De bovenbouw

Marius Meremans: "De bovenbouwoefening mag geen standstill zijn, we willen meer actie op het terrein." Het parlementslid is voorstander van een echte hervorming van de bovenbouw. Deze hervorming heeft als doel een betere basis te creëren om het veld te ondersteunen. Ook Katia Segers gaf aan dat veranderingen wel degelijk verbeteringen moeten betekenen voor het veld: "Je moet niet veranderen wat reeds goed is." Wat het sociaal-cultureel werk betreft beschikt FOV over duidelijke sectorgegevens (zie eerdere berichtgeving). Minister Gatz zal zijn lijnen pas uitzetten nadat de resultaten van de bovenbouwnota, die begin december klaar zal zijn, bekend zijn.

Herbekijk de parlementaire bespreking via de website van het Vlaams Parlement


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA