Beginpagina > Wat schrijven andere ministers in hun beleidsbrieven?


Wat schrijven andere ministers in hun beleidsbrieven?

dinsdag 15 november 2016

Eind oktober verschenen de jaarlijkse beleidsbrieven van de Vlaamse ministers. Een minister kan meerdere beleidsbrieven voorleggen, afhankelijk van het aantal domeinen waar hij of zij voor bevoegd is. Deze brieven geven een meer gedetailleerde invulling aan de zogenaamde beleidsnota’s die ministers aan het begin van de regeerperiode presenteren. FOV nam ze naar goede gewoonte onder de loep en presenteert je de belangrijkste passages.

Wat is een beleidsbrief?

In de beleidsbrief geeft een minister een overzicht van:

 • de manier waarop de begroting uitgevoerd werd tijdens het lopende jaar;
 • het beleid dat de minister tijdens het volgende jaar wil voeren;
 • hoe de regering het regeerakkoord, de beleidsnota’s, en de resoluties en moties van het Parlement heeft uitgevoerd;
 • de nieuwe decreten die de minister in het volgende jaar wil voorstellen;
 • de manier waarop de regering de belangrijkste bestaande decreten heeft uitgevoerd;
 • hoe de minister en de regering de aanbevelingen van het Rekenhof heeft uitgevoerd.

In de maanden november en december bespreken de bevoegde commissies de beleidsbrieven, samen met het stuk van de begroting waarvoor de commissie bevoegd is. Na de bespreking in de commissie kan elke volksvertegenwoordiger een motie indienen. De commissie stemt niet over de beleidsbrieven, ze stuurt alleen de moties door naar de plenaire vergadering.

In de maanden december en januari bespreekt de plenaire vergadering de moties van de volksvertegenwoordigers. De beleidsbrieven zelf worden niet in de plenaire vergadering besproken, wel de moties. Ten slotte stemt de plenaire vergadering over de moties.

Wat staat er in de andere brieven?

Voor een bespreking van de beleidsbrief Cultuur verwijzen we naar een ander artikel van onze hand. Hieronder geven we een overzicht van enkele passages uit andere beleidsbrieven die ook relevant zijn voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

 • Jeugd (Sven Gatz)

De beleidsbrief Jeugd voorziet in de omzetting van Europese richtlijnen voor internationaal vrijwilligerswerk (o.a. Erasmus+ en Youth in Action). Ook maakt de minister verder werk van een databank voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdlokalen. Het lokaal beleid, met bijzondere aandacht voor de rol van jeugdraden, zal verder worden gemonitord. Het actieplan ’Cultuur en Onderwijs - Samen voor meer en beter’ zal minister Gatz verder uitrollen in samenwerking met de minister van Onderwijs.

Klik hier voor de integrale beleidsbrief.

 • Brussel (Sven Gatz)

In navolging van de burgerkabinetten "Cultuur" en "Jeugd" wil minister Gatz in 2017 een burgerkabinet "Brussel" opstarten. In dat jaar zal ook een nieuwe projectoproep volgen voor culturele samenwerking over de taalgrenzen heen. Ook worden er middelen voorzien voor projecten die de samenwerking tussen Brussel en ’De Rand’ versterken. Voor Paspartoe staat er, in samenwerking met de VGC en Cultuurnet Vlaanderen, acties op het programma om het aanbod breder te maken en de naamsbekendheid in Vlaanderen te vergroten.

Klik hier voor de integrale beleidsbrief.

 • Sport (Philippe Muyters)

Ook in 2017 worden de Dynamo-projecten (ondersteuning clubbestuurders) voortgezet. Daarnaast is er aandacht voor de drie kwaliteitsprincipes bij sportfederaties: draagvlak, kwaliteit van aanbod en goed bestuur. Die bepalen mee de subsidiŽring. Naar aanleiding van de instroom van vluchtelingen is er een bundel met veelgestelde vragen opgesteld. In 2017 zal de minister ook verder werken aan een concreet uitgewerkt wetsvoorstel betreffende semi-agorale arbeid in overleg met zijn federaal bevoegde collega’s.

Klik hier voor de integrale beleidsbrief.

 • Onderwijs (Hilde Crevits)

Minister Crevits bouwt in 2017 aan een niveaudecreet voor het Deeltijds Kunstonderwijs, met daarin aandacht voor samenwerking met alle cultuureducatieve actoren in Vlaanderen. Ook zij verwijst naar samenwerking met de minister van Cultuur. In 2017 volgt een voorontwerp van decreet voor EVC (erkenning van competenties) om de formele erkenning van competenties binnen de onderwijs- en beroepskwalificaties te regelen. Met ’de Verenigde Verenigingen’ werkt Crevits verder aan een informatietraject over multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen.

Klik hier voor de integrale beleidsbrief.

 • Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid (Liesbeth Homans)

Minister Homans wil ook in 2017 inzetten op stedelijke uitdagingen en radicaliseringsvraagstukken. In dat laatste verband werd een verlenging van het project van sociaal-culturele vormingsorganisatie vzw Motief toegekend. Ook hecht ze belang aan de verdere ondersteuning van lokale besturen. Wat betreft de dynamiek van regiovorming lezen we dat ze het aantal intermediaire structuren wil verminderen en een onderzoekstraject wil opstarten voor bestuurlijke arrangementen voor bovenlokale/stadsregionale vraagstukken. Per 1 januari 2018 nemen Vlaanderen en/of de gemeenten de voorziene taken en instellingen van de provincies over.

Klik hier voor de integrale beleidsbrief.

 • Gelijke Kansen (Liesbeth Homans)

"Het financieringskader voor de beleidsondersteuning van het middenveld moet afgestemd zijn op de evoluerende realiteit. Om ervoor te zorgen dat het middenveld haar rol optimaal kan blijven opnemen, is het belangrijk dat die rol van tijd tot tijd wordt gethematiseerd en geanalyseerd", zo lezen we in deze beleidsbrief. In 2018 wil minster Homans een nieuw financieel kader uitwerken en implementeren. Verder zien we nog een verwijzing naar het project ’Femanisme’ van Zij-kant en het Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleid.

Klik hier voor de integrale beleidsbrief.

 • Armoedebestrijding (Liesbeth Homans)

Deze beleidsbrief stelt o.a. dat nieuwe regelgeving geen nieuwe armoede mag creŽren. Dat betekent dus, dat zoals beschreven in de beleidsbrief Cultuur, er een armoedetoets volgt voor het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk. Voorts wil minister Homans inzetten op de participatie van gezinnen met jonge kinderen in armoede door financiŽle ondersteuning voor participatie en door competenties en vorming van werkers, vrijwilligers en organisaties om open te staan voor kwetsbare kinderen en jongeren. Daarnaast streeft ze naar een geÔntegreerde aanpak door de verschillende Vlaamse departementen en agentschappen, door o.m. aandachtsambtenaren en samenwerking met middenveldorganisaties.

Klik hier voor de integrale beleidsbrief.

 • Bestuurszaken (Liesbeth Homans)

De minister onderzoekt manieren om organisaties ’slim te subsidiŽren’. Hiervoor zal een stuurorgaan worden opgericht, o.a. om meer synergie te creŽren. De minister streeft naar meer eenvormigheid in subsidieprocessen, zodat die transparanter en gebruiksvriendelijker worden. De minister werkt verder aan een nieuwe Vlaams bestuursdecreet om volgende decreten samen te brengen: het kaderdecreet bestuurlijk beleid, het decreet deugdelijk bestuur, het kaderdecreet strategische adviesraden, het decreet elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer, het openbaarheidsdecreet, het klachtendecreet, het decreet normen Vlaamse overheidscommunicatie, het archiefdecreet, het MEP-decreet, het decreet stuurorgaan informatie- en ICT-beleid, en het decreet hergebruik overheidsinformatie.

Klik hier voor de integrale beleidsbrief.

 • Integratie en Inburgering (Liesbeth Homans)

Midden 2015 startte de minister een onderzoek op om na te gaan wat, binnen de Vlaamse context, de beste manier is om beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst te organiseren. Op basis van de onderzoeksresultaten zal ze de organisatie van de beleidsparticipatie waar nodig bijsturen. Met het integratiepact wil ze het brede middenveld mobiliseren om discriminatie op basis van nationaliteit, ras en afkomst actief te bestrijden en wederzijds respect en verdraagzaamheid te bevorderen. Om dit te realiseren doet ze een beroep op het Minderhedenforum.

Klik hier voor de integrale beleidsbrief.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA