Beginpagina > Na de zomer regent het beslissingen...


Na de zomer regent het beslissingen...

donderdag 13 juli 2017

Het team van FOV duikt de zomer in, na een jaar waarin het al decreet was dat de klok sloeg. Maar geen nood, we blijven bereikbaar tijdens de zomermaanden. We profiteren even van de luwte om ons klaar te stomen voor wat een druk najaar belooft te worden!

In september start immers het laatste verkiezingsloze parlementaire jaar. En dat zullen we geweten hebben! De pijplijn van heel wat ministers zal na de zomer een resem beslissingen spuien. We overlopen de voornaamste dossiers die de FOV opvolgt voor het sociaal-cultureel werk.

Uitvoeringsbesluit decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (Vlaams minister Gatz)

Het Vlaams parlement keurde op 28 juni het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Intussen zijn de voorbereidingen voor het uitvoeringsbesluit al volop bezig, zodat dit omstreeks de herfstvakantie definitief zou worden goedgekeurd. Tegelijk moet een “visitatie- en beoordelingsprotocol” klaarliggen, want vanaf de lente van 2018 krijgen de sociaal-culturele organisaties de visitatoren over de vloer.

 • Meer info: dirk.verbist@fov.be

Herziening vennootschapswetgeving (federaal minister Geens)

Eind 2015 bonden we, samen met de Verenigde Verenigingen en Sociare, de kat de bel aan. De toenmalige intenties van minister Geens om bij de hervorming van de vennootschapswetgeving, meteen ook de vzw-wet fundamenteel te herzien, baarde ons veel zorgen (zie vorige berichtgeving). We drongen aan op grondig overleg, wat in januari is opgestart en als steeds constructiever werd ervaren. Weldra hoopt minister Geens met de concrete teksten naar de regering te kunnen gaan. We duimen dat de constructieve dialoog zich ook in de teksten zal vertalen.

 • Meer info: kristien.vermeersch@fov.be

Privacywet (federaal staatssecretaris Philippe De Backer)

25 mei 2018: vanaf dan zullen de nieuwe, strengere Europese privacyregels gelden. In juni informeerden we onze lidorganisaties hier al uitgebreid over. Samen met Scwitch werken we aan een praktische en concrete handleiding zodat organisaties perfect weten wat ze kunnen en moeten doen om zich aan deze regels te conformeren. We spreken hierover ook met de privacycommissie. Zo hopen we dat de nieuwe richtlijn een zo beperkt mogelijke administratieve last oplevert voor sociaal-culturele organisaties en hun vrijwilligers.

 • Meer info: kristien.vermeersch@fov.be

Vrijwilligerswet (federale ministers De Block en Peeters)

De federale ministers De Block en Peeters werkten in het voorjaar enkele voorstellen uit om de huidige vrijwilligerswet aan te passen. Het gaat om beperkte aanpassingen rond vooral de fietsvergoeding, occasionele geschenken en het beroepsgeheim. Zie http://www.fov.be/spip.php?article2315&var_recherche=vrijwilligers . Op dit moment ligt het wetsontwerp nog bij de Nationale Arbeidsraad, waarna het naar de federale regering kan. FOV ondersteunt de aanpassingen, maar ijvert, samen met de Hoge Raad voor Vrijwilligers, ook voor een afschaffing van de rompslomp die de meldingsplicht bij de RVA met zich meebrengt.

 • Meer info: hannes.renglé@fov.be

Statuut vrijetijdswerker (federaal minister De Block)

In februari stuurde Vlaams sportminister Muyters, gesteund door de Vlaams regering, een brief aan federaal minister De Block. Of zij geen nieuw statuut van “vrijetijdswerker” in het leven wilde roepen? Dit statuut zou binnen de sportsector, voor een aantal specifieke functies, een beperkte prestatievergoeding regelen zich dus ergens situeren tussen het vrijwilligerswerk en de reguliere arbeid. Alhoewel het voorstel enkel op de sportsector van toepassing is, zou het ook kunnen gelden voor andere functies binnen het culturele veld. Minister De Block laat een en ander onderzoeken en hoopt tegen het einde van dit jaar met conclusies te komen. FOV stelde voor om ook het sociaal-cultureel volwassenenwerk in deze verkenning mee te nemen..

 • Meer info: hannes.renglé@fov.be

Regiodecreet (Vlaams minister Gatz)

Vanaf 1 januari 2018 stopt de cultuurbevoegdheid van de provincies. De afgelopen drie jaar werd naarstig gecijferd en veelvuldig overlegd en onderhandeld om personeel, infrastructuur en middelen naar de gemeen en Vlaanderen over te dragen. Minister Gatz lanceerde op 27 juni een transitiereglement (zie overige berichtgeving) om alvast voor 2018 en 2019 een overgang te regelen. Vanaf 2020 moet dan een nieuw regiodecreet van kracht zijn. Kort na de zomervakantie wil de minister hierover de eerste lijnen schetsen. Het regiodecreet zou volgens FOV ook een opstap moeten kunnen betekenen voor sociaal-culturele werkingen die ambiëren zich op te schalen om zo in het Vlaams decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk in te schuiven.

 • Meer info: liesbeth.de.winter@fov.be

Fiscale attesten (federaal minister Van Overtveldt)

We schreven het al op 20 juni: giften, verkregen via een crowdfundingplatform, komen niet in aanmerking voor een fiscaal attest, aldus de Federale Overheidsdienst Financiën, zelfs indien de organisatie een erkenning heeft om fiscale attesten uit te reiken (zie vorige berichtgeving). Onbegrijpelijk en onverklaarbaar, zo vonden we, al was het maar omdat er recent voor de profitsector wel aanpassingen gebeurden die aansluit bij de actuele tendensen. We denken dat het een kleine moeite is om dit ook snel voor de non-profitsector toe te passen.

 • Meer info: kristien.vermeersch@fov.be

Bovenbouw cultuur (Vlaams minister Gatz)

Je kan het elders lezen (zie overige berichtgeving): Vlaams minister Gatz zet de bovenbouw van cultuur in de steigers, met de bedoeling nog voor het einde van de legislatuur een aantal hervormingen door te voeren in het landschap van steunpunten, belangenbehartigers en andere dienstverlenende organisaties. Voor de FOV is dit ook een belangrijk dossier, omdat onze eigen organisatie behoort tot de bovenbouw, omdat er goede afstemming met Scwitch moet zijn, maar vooral omdat het belangrijk zal zijn dat onze lidorganisaties ook een meerwaarde zien in mogelijke hertekeningen van het steunpunt Socius, in samenhang met hun sectorfederatie.

 • Meer info: dirk.verbist@fov.be

En nog, nog, nog…

De Vlaamse ministers Bourgeois en Homans werken aan een nieuw Vlaams bestuursdecreet dat de Vlaamse overheid op een toekomstgerichte manier wil organiseren in zijn relaties met de burger, de verenigingen en bedrijven. Ook het huidige decreet op de strategische adviesraden wordt hierin geïntegreerd. De Vlaamse Regering keurde op 7 juli het ’Witboek Open en Wendbare Overheid’ goed en legde daarmee de basis voor verdere hervormingen.

 • Meer info: dirk.verbist@fov.be

Deze dagen leggen een aantal partners, waaronder de FOV, de laatste hand aan een beroepskwalificatiedossier sociaal-cultureel werker, dat in de herfst wordt afgerond. Als dit dossier officieel is, zijn de HBO 5 –opleidingen sociaal-cultureel werk zekerder van hun voortbestaan.

 • Meer info: joris.smeets@fov.be

In de schoot van de Raad Levenslang Leren van de Vlaamse Onderwijsraad werkt een speciale werkgroep aan visie-ontwikkelingen en een toetsingskader rond de participatie van kansengroepen aan volwasseneneducatie. FOV neemt hier aan deel om de stem van het sociaal-cultureel werk te vertolken.

 • Meer info: joris.smeets@fov.be

Samen met de Verenigde Verenigingen werken we, in samenspraak met de Vlaamse administratie, aan voorstellen rond concrete administratieve vereenvoudigingen voor lokale vrijwilligers en verenigingen.

 • Meer info: hannes.renglé@fov.be

Begin vorig jaar werd de EU-richtlijn pakketreizen aangepast en kregen de lidstaten 3 jaar om de richtlijn om te zetten in wetgeving. De richtlijn heeft betrekking op de bescherming van reizigers en op de verplichtingen van diegenen die reizen organiseren. Ook relevant voor vele sociaal-culturele organisaties, dus. Federaal minister Peeters (bevoegd voor consumentenbescherming) werkt aan een vertaling van deze richtlijn en wil de eventuele effecten op (onder meer) het sociaal-cultureel werk in kaart brengen. De FOV zorgt voor de gepaste informatie over mogelijke knelpunten.

 • Meer info: hannes.renglé@fov.be

Komt er nog een aanpassing van het participatiedecreet of niet? Deze vraag lag enkele weken geleden voor in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Minister Gatz twijfelde nog wat en vroeg een zomer bedenktijd. Wordt vanaf september vervolgd.

 • Meer info: dirk.verbist@fov.be

Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA